විභාග ප්‍රතිපල (Sri Lanka) - Exam Results - 2018 for pc icon

විභාග ප්‍රතිපල (Sri Lanka) - Exam Results - 2018 APK  v 1.2

A/L, O/L, Grade 5 & Guru Vidyala results >> සියලුම විභාග ප්‍රතිපල එකම තැනකින්

by SL Apps - KPK

Category
Education
Last Updated
10-26-2018
Latest Version
1.2
Size
3.07 MB
Downloads
10,000
Android version
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Date Released
Aug 28, 2018

Screenshots

විභාග ප්‍රතිපල (Sri Lanka) - Exam Results - 2018 pc screenshot 1විභාග ප්‍රතිපල (Sri Lanka) - Exam Results - 2018 pc screenshot 1විභාග ප්‍රතිපල (Sri Lanka) - Exam Results - 2018 pc screenshot 1

විභාග ප්‍රතිපල (Sri Lanka) APK Description

Join us to check all government exam results in one place

Content :

GCE AL Examination (Usaspela Prathipala)
GCE OL Examination (Samanyapela Prathipala)
Grade 5 Scholarship Examintaion (Shishyathwa Prathipala)
Guru Vidyala Examination

Read More

විභාග ප්‍රතිපල (Sri Lanka) Needs Following permissions:

read the contents of your USB storage
modify or delete the contents of your USB storage
read phone status and identity
view network connections
full network access